Sorry, our terms and conditions are currently only available in Dutch. Please contact us if you have any questions.

ALGEMENE VOORWAARDEN

VIANTO.be is een onderdeel van Format C: Communications bvba, Weggestraat 13, 2170 Merksem (België), BTW BE0461.292.012

1. Aanvaarding van onze voorwaarden.

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoops- en dienstvoorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken en diensten van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar.

2. Leveringstermijn

De leveringstermijn, voor zover het gaat om levering of verhuring van goederen en/of diensten, wordt bij wijze van indicatie opgegeven. Het feit dat deze termijn overschreden wordt geeft, welke ook de oorzaak ervan is, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

3. Verbintenissen

De verbintenissen door vertegenwoordigers van VIANTO.be/Format C: Communications BVBA of hierna FORMAT C: afgekort - aangegaan, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de bevoegde directie of volmacht houdende werknemers of vennoten.

4. Prijs

Behoudens afwijkend beding zijn de prijzen vastgesteld bij vertrek van de goederen in onze magazijnen en op grond van de kostprijs en wisselkoers op dat ogenblik,. Voor zover na datum van onze offerte voormelde wijzigingen plaatsvinden kunnen ook prijzen naar verhouding worden gewijzigd. Indien het gaat om levering van diensten zullen de prijzen vastgesteld worden voor aanvang en levering van de diensten en zijn ze onderworpen aan de mogelijke wijzigingen zoals bij levering van goederen inclusief de mogelijke wijziging wanneer de aard van het werk de overeengekomen prestaties, doelstellingen en afwerking voorbij schrijdt of tekort komt. Verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant. Onze prijzen, bestekken en prijsoffertes zijn berekend op basis van de huidige lonen en kosten. Bij levering van diensten op locatie wordt een verplaatsingsvergoeding in rekening gebracht.

5. Betalingen

a) Onze facturen voor leveringen of verhuring van goederen en diensten zijn contant betaalbaar te Antwerpen-Merksem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
b) De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen en op de door FORMAT C: aangegeven wijze.
c) De betalingen moeten geschieden in Euro (EUR/€)
d) De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.
e) Bij laattijdige betaling is de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van betaalachterstand van toepassing.
f) Bij niet leveren van bestelde en betaalde goederen na de overeengekomen leveringsperiode mag de koper de bestelling annuleren en zal het betaalde bedrag teruggestort worden verhoogd met de referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank. 
g) Door het niet-betalen van één van onze facturen op de vervaldag of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de mede-contractant, worden alle schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden en geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden.
h) De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd.
i) Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van betaling, de boete en bevoegdheid.
j) Bij de eerste levering of verhuring van goederen en diensten eigent FORMAT C: zich het recht toe de gangbare betalingstermijnen en/of voorwaarden te wijzigen.

6. Eigendomsrecht

a) De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van FORMAT C: totdat de volledige betaling heeft plaatsgehad.
b) Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te verhuren, te wijzigen, te vervreemden of te behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken.
c) Indien door de opdrachtgever uitstel van betaling of concordaat werd aangevraagd of indien deze in staat van faillissement verkeert, of indien naar mening van FORMAT C: de betaling twijfelachtig zou zijn, is FORMAT C: gerechtigd de goederen terug te nemen of de levering ervan in te houden, waarbij de overeenkomst geacht wordt van rechtswege ontbonden te zijn, onverminderd te eisbaarheid van de in deze verkoopsvoorwaarden gestipuleerde schadevergoeding en interesten.
d) Herstelde goederen die niet binnen de 6 maanden, na de eerste persoonlijke melding aan de klant, op welke wijze ook, worden opgehaald, worden eigendom van FORMAT C:

7. Garantie

Op alle geleverde toestellen geldt de wettelijke garantie.
Diensten geleverd door FORMAT C: voor zover zij bij de manipulatie van apparatuur in gebreke bleef en de diensten en opdrachten niet succesvol naar eigen techniciteit kon volbrengen, worden naar keuze niet aangerekend of in credit gebracht. Iedere verdere garantieaanspraken en aanspraken wegens zowel directe als indirecte schade, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. FORMAT C: kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de diensten waarvan wordt gereclameerd volgens de opdrachtgever-cliënt inhoudelijke of technische tekortkomingen vertonen en/of voor het verlies van gegevens. 
De algemene garantie, vermeld in onze offerte, geldt enkel op de door ons afgeleverde installatie en/of diensten en enkel op de installatie zoals geconfigureerd bij levering van de bestelde toestellen.

8. Aansprakelijkheid

a) Behoudens hiervoor bepaald in artikel 7 alsmede ten aanzien van verborgen gebreken en de garantieverplichting, is FORMAT C: noch jegens de opdrachtgever noch jegens derden gehouden tot enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook, bedrijfsschade hieronder inbegrepen.
b) FORMAT C: zal derhalve evenmin aansprakelijk zijn voor schade welke voor de opdrachtgever mocht ontstaan ten gevolge van een andersoortig gebruik van het object van de prestatie of de apparatuur dan waartoe deze is bestemd, evenmin bij installatie van software door derden op geleverde PC’s.
c) De opdrachtgever vrijwaart FORMAT C: voor alle aanspraken en rechten van derden, schending van octrooien, licenties of andere rechten voor het geval de schending voortvloeit uit de door opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of informatie betreffende de uitvoering van de opdracht of voortvloeit uit de door opdrachtgever aan het object van de prestatie gegeven bestemming.
d) FORMAT C: is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, welke zou ontstaan door herstelling, nazicht, installatie of enige andere werkzaamheden verricht op computersystemen van de klant.

9. Bijzondere verhuurvoorwaarden

FORMAT C: verzekert aan de huurder een goede werking bij aflevering van de verhuurde apparatuur mits normaal gebruik en plaatsing. FORMAT C: kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of overmacht tijdens het gebruik en leveren der toestellen en installatie. De huurder komt overeen in geval van verbreking van de huurovereenkomst een forfaitaire schadevergoeding te betalen wegens deze verbreking gelijk aan 40 percent van de overeengekomen huurprijs of te niet doen van voor het voorschot op de betaling. De huurder erkent te weten dat de verhuurde apparatuur eigendom blijven van FORMAT C: tijdens de huidige huurovereenkomst en erna. De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal of beschadiging van de toestellen en zal de goederen behandelen als een “goede huisvader”. De huurder dient hiervoor een persoonlijke aansprakelijkheid-verzekering af te sluiten.

10. Retourrecht (producten retourneren)

Volgens de Europese wetgeving is de 14 dagen retourrecht bij online aankopen (electronische handel) enkel van toepassing voor aankopen door consumenten (zonder BTW nummer). Voor B2B verkopen (business to business) zijn andere voorwaarden van toepassing en kan steeds een re-stocking fee in rekening worden gebracht.

11. Protesten en Geschillen

Protesten tegen facturen dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met vermelding van factuurnummer en datum.